Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare cd

Rozważaliśmy ustalenia dotyczące płatności obejmujące budżety globalne z jedno- lub dwustronnym podziałem ryzyka, płatnościami globalnymi lub kapitalizacją jako umowy ACO. Porównując ACO, które wprowadziły komercyjne umowy ACO w 2012 lub 2013 r. Z innymi ACO, wyłączyliśmy 12 umów ACO z umowami komercyjnymi, które rozpoczęły się przed 2012 r., Ponieważ mogły one mieć efekt spillover, który powodował niższe wydatki na Medicare przed rozpoczęciem umów Medicare ACO18. Współzmienne
Z plików podsumowania dla beneficjentów Master Medicare ocenialiśmy wiek, płeć, rasę lub grupę etniczną, 19,20 i zasięg Medicaid wśród beneficjentów, a także to, czy niepełnosprawność była pierwotną przyczyną kwalifikowalności Medicare i czy beneficjenci mieli schyłkową chorobę nerek . Z magazynu danych warunków chronicznych (CCW), który opiera się na diagnozach od 1999 r. W celu opisania zakumulowanych obciążeń beneficjentów 21, Trybunał ocenił, czy beneficjenci mieli jakiekolwiek 27 warunków w CCW przed rozpoczęciem każdego roku badawczego. Od diagnoz w poprzednim roku roszczeń, obliczyliśmy także ocenę ryzyka Hierarchicznej Kategorii dla każdego beneficjenta w każdym roku studiów. 22 Ustaliliśmy, czy beneficjenci byli długoterminowymi mieszkańcami domów spokojnej starości przy użyciu zwalidowanego algorytmu opartego na roszczeniach. Dane spisu powszechnego z USA, 24 ocenialiśmy cechy socjodemograficzne na poziomie regionu.
Analiza statystyczna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka beneficjentów w kohortacji programu dzielonych oszczędności (MSSP) z 2012 r. (MSSP) i grup kontrolnych, przed i po rozpoczęciu kontraktów ACO w 2012 r. Zastosowaliśmy regresję liniową i różnicę – podejście różnicujące do oszacowania zmian w wydatkach lub jakości w grupie ACO z okresu przed umową do okresu po zakończeniu umowy, które różniły się od równoczesnych zmian w lokalnych grupach kontrolnych (patrz Dodatek dodatkowy). Nasze modele zawierały cechy wymienione w Tabeli (poza okresem określonym kategoriami i warunkami CCW jako wskaźnikami i zliczeniami) i ustalonymi efektami dla każdego ACO w celu skorygowania dla różnic przedkontynentalnych pomiędzy ACO i grupą kontrolną oraz dla wszelkich zmian w rozmieszczeniu ACO- przypisani beneficjenci w ACO. Modele obejmowały również stałe efekty dla każdego szpitala skierowania regionu (HRR) w każdym roku, aby porównać każdego beneficjenta przypisanego do ACO z beneficjentami w grupie kontrolnej mieszkających w tym samym obszarze i dostosować się do konkretnych zmian HRR wydatków lub jakości występujących w Grupa kontrolna. Zatem, w przeciwieństwie do porównań z benchmarkami finansowymi ustalonymi przez CMS, w naszej analizie oszacowaliśmy oszczędności lub straty, porównując wydatki w okresie po-umowie dla pacjentów przypisywanych ACO z wydatkami, których można się spodziewać w przypadku braku umów ACO, z wykorzystaniem lokalnych zmian w podobna populacja, aby ustalić ten scenariusz kontrfaktyczny. Porównaliśmy nasze szacunki oszczędności z szacunkami CMS, korzystając z publicznie dostępnych danych na temat wydatków ACO i benchmarków, aby opisać te ostatnie (patrz Dodatek dodatkowy) .3
Do oceny grupowania w ACO (dla grupy ACO) lub HRR (dla grupy kontrolnej) wykorzystaliśmy zaawansowane estymatory wariancji .25 W analizach wrażliwości przeanalizowaliśmy zmienne liczebności i wydatki przy użyciu uogólnionych modeli liniowych z łączem dziennika i proporcjonalnym do średnia funkcja wariancji, a my analizowaliśmy binarne miary jakości za pomocą regresji logistycznej.
Zgodnie z wcześniejszym opisem w naszym protokole z badań traktowaliśmy rok 2013 jako okres po zakończeniu zlecenia zarówno dla kohorty z 2012 i 2013 roku AKP dla MSSP, ponieważ kohorty z 2012 roku nie weszły do MSSP do kwietnia 2012 roku (24% ACO) lub lipca 2012 roku (76%)
[więcej w: detocell aqua, znamię spitz, nadwrażliwość sensoryczna ]

Powiązane tematy z artykułem: detocell aqua nadwrażliwość sensoryczna znamię spitz