Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare ad

Beneficjenci przypisani do dostawców innych niż ACO stanowili grupę kontrolną. Wyklucziliśmy beneficjentów bez żadnych usług kwalifikujących. Przestrzegaliśmy zasad MSSP dotyczących przypisywania beneficjentów10, ale ograniczonych usług kwalifikacyjnych do usług świadczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ wiele ACO obejmuje brak lub kilka praktyk specjalistycznych. To ograniczenie polepszyło równowagę pomiędzy wydatkami na przedsprzedaż pomiędzy grupą ACO a grupą kontrolną. W analizie wrażliwości zmieniliśmy definicje ACO, aby uwzględnić główne zmiany w numerach identyfikacyjnych podatników stosowanych przez uczestniczących dostawców. (Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisania beneficjentów i modyfikacji definicji ACO, patrz Dodatek dodatkowy).
Zmienne badawcze
Wydatki i miary jakości
Podstawowym wynikiem naszych badań było całkowite roczne wydatki części A i B Medicare na beneficjenta, zgodnie z definicją programu ACO.11 W analizach wtórnych analizowaliśmy wydatki zgodnie z rodzajem ustawienia usług i opieki.
Podobnie jak w poprzednim badaniu, 5 oceniliśmy kilka opartych na roszczeniach środków jakości opieki zawartych w umowach ACO12: hospitalizacje dla dwóch ambulatoryjnych warunków opieki (ACSC, warunki, dla których odpowiednia opieka ambulatoryjna mogłaby potencjalnie zmniejszyć potrzebę opieki szpitalnej) – zastoinowa niewydolność serca i przewlekła obturacyjna choroba płuc lub astma13,14; 30-dniowe powrotne wizyty u hospitalizowanych beneficjentów; i mammografia przesiewowa. Ocenialiśmy także hospitalizacje ACSC związane z chorobą sercowo-naczyniową i cukrzycą 14 oraz trzy usługi prewencyjne w leczeniu cukrzycy, ponieważ wiele środków kontraktowych, których nie można ocenić za pomocą oświadczeń, koncentruje się na tych warunkach. Podawaliśmy hospitalizacje i readmisje jako roczne obliczenia i ocenialiśmy roczne otrzymywanie usług profilaktycznych. Wreszcie, wykorzystaliśmy wcześniej opracowane metody oceny wykorzystania 31 usług o niskiej wartości (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym), które zostały zdefiniowane jako usługi zapewniające minimalną średnią korzyść w warunkach klinicznych, które można zidentyfikować na podstawie roszczeń o rozsądnej specyficzności .15 , 16 Przeanalizowaliśmy roczną liczbę usług o niskiej wartości otrzymanych przez każdego z beneficjentów.
Charakterystyka ACO
Dla porównania wyodrębniliśmy kilka podgrup ACO. Po pierwsze, sklasyfikowaliśmy ACO jako finansowo zintegrowane ze szpitalami (organizacje zintegrowane pionowo), niezależne zespoły wielospecjalistycznych lekarzy lub niezależne grupy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, używając opisów CMS, informacji na stronach internetowych organizacji uczestniczących i informacji specjalistycznych lekarzy z roszczeń. Po drugie, skategoryzowaliśmy każdy ACO według tego, czy wydatki Medicare dostosowane do ryzyka w punkcie wyjściowym dla grupy kontrolnej w jej obszarze usług były powyżej lub poniżej mediany wśród obszarów usługowych ACO. Po trzecie, skategoryzowaliśmy każdego ACO zgodnie z tym, czy skorygowane o ryzyko wyjściowe wydatki dla przypisanych beneficjentów były powyżej lub poniżej wydatków skorygowanych o ryzyko dla grupy kontrolnej w jej obszarze usług. Aby złagodzić obciążenie od regresji do średniej, wykorzystaliśmy roszczenia z 2008 r. (Przed okresem badania) do oszacowania wyjściowych wydatków na te środki. (Aby uzyskać więcej informacji na temat kategoryzacji ACO, zobacz Dodatek Dodatek.)
Po czwarte, wykorzystaliśmy własną bazę danych ACORA17, aby zidentyfikować PAO MSSP z co najmniej jedną umową o ryzyko ACO z ubezpieczycielem komercyjnym od 2012 lub 2013 r.
[patrz też: brevoxyl apteka dostępny, kraniostenoza, ortopedicum ]

Powiązane tematy z artykułem: brevoxyl apteka dostępny kraniostenoza ortopedicum