Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 7

W przypadku raka jelita grubego powierzchnia pod krzywą ROC wynosiła 0,94 dla testu DNA i 0,89 dla FIT (95% przedział ufności [CI] dla różnicy w obszarze, 0,003 do 0,10, P = 0,04). W przypadku zaawansowanej neoplazji jelita grubego pole pod krzywą ROC wynosiło 0,73 dla testu DNA i 0,67 dla FIT (95% CI dla różnicy w obszarze, 0,04 do 0,09; P <0,001). Odpowiednie progi wydajności były wartością 183 lub wyższą dla testu DNA i ponad 100 ng hemoglobiny na mililitr buforu dla FIT. Jak zmierzono przez pole pod krzywą ROC (AUC), rozróżnienie między rakiem jelita grubego a kombinacją neuroparii nieoprzedziałowej i mniejszymi wynikami było istotnie wyższe przy testach DNA niż w przypadku FIT (0,94 vs. 0,89, P = 0,04) (Figura 3A) ; wartości AUC dla rozróżnienia między zaawansowaną neoplazją jelita grubego (rak jelita grubego plus zaawansowane zmiany przedrakowe) a wszystkimi innymi odkryciami wynosiły odpowiednio 0,73 i 0,67 (P <0,001) (Figura 3B). Wartości predykcyjne dodatnie i ujemne przedstawiono w tabeli S2 w dodatkowym dodatku.
Wyizolowane działanie testu immunoenzymatycznego hemoglobiny w teście DNA multitarnego było podobne jak w przypadku FIT, ze swoistością odpowiednio 94,8% i 94,9%; Czułość wynosiła odpowiednio 72,3% i 73,8% dla wykrycia raka jelita grubego i odpowiednio 22,7% i 23,8% dla wykrycia zaawansowanych zmian przedrakowych.
Tabela 2. Tabela 2. Liczby osób, które należałoby poddać badaniu przesiewowemu za pomocą kolonoskopii, testu DNA multitarnego i FIT w celu wykrycia jednego raka jelita grubego i jednej zaawansowanej zmiany przedrakowej. Tabela 2 przedstawia liczbę osób, które należy poddać badaniu przesiewowemu przy użyciu kolonoskopii testowanie DNA w wielu miejscach i FIT w celu wykrycia jednego raka jelita grubego (154 za pomocą kolonoskopii, 166 z testem DNA w wielu miejscach i 208 z FIT) oraz w celu wykrycia jednego zaawansowanego polipa przedrakowego (odpowiednio 13, 31 i 55 osób). Obliczenia te pokazują, że test DNA w wielu laboratoriach wykrywał klinicznie istotne uszkodzenia skuteczniej niż FIT.
Ekstrapolacja do rozszerzonej populacji przesiewowej
Tabela 3. Tabela 3. Ekstrapolacja wyników do rozszerzonej populacji 10 000 osób o średnim ryzyku raka jelita grubego poddawanego badaniom przesiewowym za pomocą kolonoskopii, testu DNA stołkowego multitarnego i FIT. W ekstrapolacji naszych wyników do hipotetycznej populacji referencyjnej 10 000 uczestników średnie ryzyko raka okrężnicy i odbytu, różne techniki przeszukiwania kolonoskopii, badania DNA i FIT oznaczałyby odpowiednio 65, 60 i 48 osób z rakiem okrężnicy i odbytnicy; 758, 321 i 180 osób z zaawansowanymi zmianami przednowotworowymi; 2896, 498 i 220 osób z nie obciążonymi gruczolakami; oraz 6281, 732 i 248 osób z wynikami nienowotworowymi lub negatywnymi wynikami kolonoskopii (Tabela 3).
Protokół określił wykrywanie raka jelita grubego i zaawansowane polipy przedrakowe jako pozytywne wyniki, a wykrycie nieadvedych gruczolaków jako negatywnych wyników
[więcej w: kalretikulina, znamię spitz, wyniki badań krwi pdw ]

Powiązane tematy z artykułem: kalretikulina wyniki badań krwi pdw znamię spitz