Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 2

Głównym celem było określenie charakterystyki działania testu DNA w wykrywaniu raka jelita grubego. Drugorzędnymi celami było określenie skuteczności testu DNA w wykrywaniu zaawansowanych zmian przedrakowych i porównanie go z komercyjnie dostępnym testem immunochemicznym w kale (FIT) dla ludzkiej hemoglobiny w wykrywaniu zarówno raka okrężnicy, jak i zaawansowanych zmian przedrakowych. Metody
Projekt badania
Od czerwca 2011 r. Do listopada 2012 r. Zarejestrowaliśmy uczestników tego przekrojowego badania w 90 ośrodkach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tym w prywatnej praktyce i środowiskach akademickich. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucjonalną komisję odwoławczą w każdym miejscu, a wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Badanie, które zostało sfinansowane przez Exact Sciences, zostało zaprojektowane przez autorów; Decyzje dotyczące zdrowia, organizacja badawcza zajmująca się umowami, zbierała i monitorowała dane. Pierwszy autor napisał pierwszy szkic manuskryptu, zawierający wkład innych autorów; jeden z autorów, który jest statystykiem, przeanalizował dane i, wraz z ostatnim autorem, ręczy za dane i przestrzeganie protokołu badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wszyscy autorzy podpisali umowy o poufności z firmą Exact Sciences.
Badana populacja
Docelowa populacja była bezobjawowymi osobami w wieku od 50 do 84 lat, które uznano za średnio zagrożone rakiem jelita grubego i które miały zostać poddane badaniu przesiewowemu w kolonoskopii. Rekrutacja była ważona dla osób w wieku 65 lat lub starszych w celu zwiększenia częstości występowania raka. Wyłączyliśmy uczestników, którzy mieli osobistą historię nowotworu jelita grubego, raka przewodu pokarmowego lub choroby zapalnej jelit; poddano kolonoskopii w ciągu ostatnich 9 lat lub wlewowi baru, obliczonej tomografii komputerowej lub sigmoidoskopii w ciągu ostatnich 5 lat; w ciągu ostatnich 6 miesięcy uzyskał pozytywne wyniki na badaniu krwi w kale; poddano operacji resekcji jelita grubego z jakiegokolwiek innego powodu poza uchyłkami esowatymi; miał jawne krwawienie z odbytu w ciągu ostatnich 30 dni; miał osobistą lub rodzinną historię raka jelita grubego; uczestniczył w jakimkolwiek interwencyjnym badaniu klinicznym w ciągu ostatnich 30 dni; lub nie byli w stanie lub nie chcieli udzielić pisemnej świadomej zgody.
Procedury kliniczne
Wszyscy uczestnicy byli zobowiązani do dostarczenia próbki kału i poddani badaniu kolonoskopowemu w ciągu 90 dni po uzyskaniu świadomej zgody. Stołek zebrano przed rutynowym przygotowaniem jelita. Nie wymagano żadnych ograniczeń dietetycznych ani leków. Kolonoskopia była zobowiązana do opisania zakresu badania, wizualizacji dokumentu, oceny jakości preparatu (w zmodyfikowanej skali Aronchicka), 18 i zanotowania rozmiaru i umiejscowienia zmian.
Chociaż kolonoskopiści podawali lokalizację i wielkość wszystkich zmian, tylko najbardziej zaawansowane zmiany nabłonka jelita grubego (zmiana indeksu) i jego lokalizacja (proksymalna lub dystalna) zostały użyte do sklasyfikowania uczestników do analizy
[patrz też: podwyższone p lcr, bostoński wirus, ankos zapasy warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: ankos zapasy warszawa bostoński wirus podwyższone p lcr