Wtórny zakrzep opuszki zyly szyjnej

Ten mechanizm tworzenia się zakrzepu zatoki przez ciągłość (per continuitatem) może prowadzić we wczesnym okresie ostrego zapalenia ucha do zakażenia ogólnego o bardzo ciężkim, przebiegu. W ten sposób dojść może do wczesnego, pierwotnego, zakrzepowego zapalenia opuszki żyły szyjnej (thrombosis bulbi venae jugularis) przez przejście zakażenia z błony śluzowej dna jamy bębenkowej na opuszkę poprzez łączące naczynia żylne. Wtórny zakrzep opuszki żyły szyjnej rozwija się jako przedłużenie zakrzepu zatoki esowatej. W pewnych postaciach usznopochodnego zakażenia ogólnego u dzieci f u osobników młodych w przebiegu ostrego zapalenia ucha środkowego zwłaszcza w wyrostkach gąbczastych można makroskopowo nie stwierdzać podczas operacji ani zakrzepu przyściennego, ani zamykającego zatoki esowatej i opuszki żyły szyjnej. Tę specjalną postać ropnicy tłumaczono zakrzepowym zapaleniem jedynie małych naczyń żylnych ścian kostnych wyrostka sutkowego (oseophlebitis – Koerner). Read more „Wtórny zakrzep opuszki zyly szyjnej”

ZLAMANIE KOSCI LÓDKOWATEJ STOPY

ZŁAMANIE KOŚCI ŁÓDKOWATEJ STOPY W razie nadmiernego zgięcia podeszwowego stopy więzadła grzbietu. stopy ulegają naddarciu, la grzbietowy przyśrodkowy odcinek kości łódkowatej wyskakuje ze swego łożyska; w czasie późniejszego zgięcia grzbietowego nie zwichnięta podeszwowo – boczna część kości ulega kompresji. Nastawienie grzebietowo – przyśrodkowego odłamu kości łódkowatej, który uległ zwichnięciu grzbietowemu, udaje się tylko wtedy, jeżeli rozciągniemy przedtem silnie stopę w osi długiej. Zwichnięcie to nastawiamy u młodszych w znieczuleniu ogólnym, i starszych powyżej 40 lat – w rdzeniowym. Po wbiciu 2 gwoździ Steinmanna, jednego przez środek pięty, drugiego przez podstawę kości śródstopia, nakładamy na oba gwoździe klamry z ruchomymi nasadkami i napinamy stopę w aparacie śrubowym dla ramienia; jeżeli teraz skręcimy mocno śrubę, zwiększy się odległość pomiędzy kością skokową i klinowatą, a wówczas można wcisnąć na miejsce kciukiem zwichnięty grzbietowo- przyśrodkowy odłamek, W razie stwierdzenia dobrego ustawienia na 2 zdjęciach, przednio-tylnym i bocznym, nakładamy opatrunek gipsowy podudzia bez podściółki i rozcinamy go natychmiast na całej długości aż do skóry, a na końce gwoździ nakładamy nasadki; kończynę układamy na podstawce i zawieszamy stopę za część podeszwową opatrunku gipsowego. Read more „ZLAMANIE KOSCI LÓDKOWATEJ STOPY”

Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego

Czasami w środkowej warstwie zrazików nie ma odchyleń od stanu prawidłowego, natomiast pierwotna sprawa zapalna toczy się w obwodowej części zrazików (icterus ca tarrhalis periacinosus lub cholan giticus) w postaci nacieków zapalnych dookoła naczyń włoskowatych żyły wrotnej, przy czym nacieki górują nad zmianami zwyradniającymi komórek wątrobowych. Jednocześnie następuje rozrost przedwłoskowatych dróg żółciowych i odrastanie (regeneratio) komórek wątrobowych. Nacieki i rozrastająca się tkanka łączna uciskają bańki naczyń żółciowych przedwłoskowatych (najbardziej wrażliwą część wątroby, jej piętę Achillesa według orzeczenia Aschoffa). W następstwie tego powstaje uporczywa żółtaczka o cechach żółtaczki mechanicznej, której nieraz towarzyszą trwające długo stany gorączkowe, przyśpieszone opadanie krwinek w krwi, bolesność uciskowa okolicy pęcherzyka żółciowego i obrzmienie śledziony. Najczęściej zmiany cechujące ty p środkowy i obwodowy kojarzą się z sobą w sposób rozmaity, tak iż powstają różne typy przejściowe. Read more „Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego”

Sprawnosc watroby jest wyraznie uposledzona w próbie galaktozowej ilosc cukru w moczu moze dochodzic nawet do 6,0-10,0

Sprawność wątroby jest wyraźnie upośledzona w próbie galaktozowej ilość cukru w moczu może dochodzić nawet do 6,0-10,0. Inne próby czynnościowe dowodzą także uszkodzenia miąższu wątroby przemiana podstawowa materii jest przeważnie zwiększona. Gospodarka wodna jest zakłócona. Mianowicie, w związku ze zmniejszeniem w osoczu ilości albumin i białka w ogóle i wzrostem Ilości globulin następuje zatrzymanie wody w ustroju, co może spowodować obrzęki i nawet puchlinę brzuszną. O zaburzeniu gospodarki wodnej można łatwo się przekonać przez wykonanie próby Cottetea. Read more „Sprawnosc watroby jest wyraznie uposledzona w próbie galaktozowej ilosc cukru w moczu moze dochodzic nawet do 6,0-10,0”

GRANIE ROLI I SOCJODRAMAT

GRANIE ROLI I SOCJODRAMAT. Innym interesującym i użytecznym środkiem, znajdującym coraz szersze zastosowanie w ostatnich latach jest socjodramat albo granie roli. Stosuje się go w tak różnych celach, jak w psychoterapii, przy szkoleniu sprzedawców i kontrolerów sklepowych, przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z obsadą personalną w przemyśle, przy szkoleniu oficerów w wojsku i, oczywiście, przy kierowaniu zespołami w klasie. Podobnie jak w wypadku stosowania innych metod zespołowych spotyka się co najmniej tyle różnych odmian i sposobów wykorzystania tego środka, ile jest osób, które go stosują. Toteż ograniczymy nasze rozważania do metody podstawowej. Read more „GRANIE ROLI I SOCJODRAMAT”

Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 7

W przypadku raka jelita grubego powierzchnia pod krzywą ROC wynosiła 0,94 dla testu DNA i 0,89 dla FIT (95% przedział ufności [CI] dla różnicy w obszarze, 0,003 do 0,10, P = 0,04). W przypadku zaawansowanej neoplazji jelita grubego pole pod krzywą ROC wynosiło 0,73 dla testu DNA i 0,67 dla FIT (95% CI dla różnicy w obszarze, 0,04 do 0,09; P <0,001). Odpowiednie progi wydajności były wartością 183 lub wyższą dla testu DNA i ponad 100 ng hemoglobiny na mililitr buforu dla FIT. Jak zmierzono przez pole pod krzywą ROC (AUC), rozróżnienie między rakiem jelita grubego a kombinacją neuroparii nieoprzedziałowej i mniejszymi wynikami było istotnie wyższe przy testach DNA niż w przypadku FIT (0,94 vs. Read more „Testowanie DNA na stołach multitarnych w badaniach przesiewowych jelita grubego i odbytnicy AD 7”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 3

Wszyscy pacjenci lub ich opiekunowie, w przypadku pacjentów w wieku poniżej 18 lat, wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Badanie leczenia
Pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 1: 1: 1, aby otrzymać inhibitor proteazy wzmocniony rytonawirem, lopinawir-rytonawir (w dawce 400 mg lopinawiru i 100 mg rytonawiru dwa razy na dobę), w połączeniu z dwoma lub trzema nowymi lub poddane recyklingowi NRTI wybrane bez genotypowania przez klinicystę leczącego (grupa NRTI); inhibitor proteazy w skojarzeniu z raltegrawirem (w dawce 400 mg dwa razy na dobę) (grupa raltegrawiru); lub sam inhibitor proteazy po indukcji raltegrawiru przez pierwsze 12 tygodni (grupa monoterapii). Hipoteza była taka, że kombinacja zawierająca raltegrawir byłaby lepsza niż kombinacja zawierająca NRTI i że monoterapia inhibitorem proteazy byłaby nie gorsza niż kombinacji zawierającej NRTI.
Randomizacja była stratyfikowana według centrum badania i liczby CD4 + (<200 komórek na milimetr sześcienny lub .200 komórek na milimetr sześcienny). Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 3”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 7

Pierwotne i kluczowe drugorzędne wyniki skuteczności w 96 tygodniach. Prawidłową kontrolę choroby HIV (główny punkt końcowy) uzyskano u 60% pacjentów w grupie NRTI (przypisana średnia w oparciu o wielokrotne imputacje z 25 symulacji, 255 pacjentów), 64% w grupie raltegrawiru (średnia przypisana, 277 pacjentów) i 55% w grupie monoterapii (przypisana średnia, 232 pacjentów). Pacjenci otrzymujący raltegrawir, w porównaniu z tymi otrzymującymi NRTI, mieli nieistotny wzrost pierwotnego punktu końcowego o 4,2 punktu procentowego (95% przedział ufności [CI], -2,4 do 10,7, P = 0,21, nie wykazano wyższości). Pacjenci otrzymujący monoterapię inhibitorem proteazy, w porównaniu z tymi otrzymującymi NRTI, mieli nieistotny spadek pierwotnego punktu końcowego -4,4 punktu procentowego (95% CI, -111,2 do 2,4, nie wykazano nieporównywalności, ponieważ dolna granica przekraczała wcześniej określony margines 10 punktów procentowych) (tabela 2). Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 7”