ropien mózdzku

Przy odwróconym kierunku odpływu krwi żylnej zatory mogą wprawdzie odbyć tą samą drogę przechodząc zatokami łączącymi do żyły szyjnej wewnętrznej strony przeciwnej, częściej jednak Przenoszą one wtedy zakażenie na żyły mózgowe i oponowe łączące się z układem zatok żylnych okolicy zakrzepu powodując dalsze powikłania wewnątrzczaszkowe, jak ropniak podoponowy) ropień móżdżku lub ropne zapalenie opon miękkich. Czasem zakażony zakrzep zatoki esowatej ulega zropieniu w części środkowej i ropa przebija się przez ścianę zewnętrzną zatoki poniżej kolana górnego do jamy w wyrostku sutkowym. W rzadszych przypadkach dolna część zakrzepu ulega rozpadowi, a zachowuje się część górna od strony zatoki poprzecznej. Ropa nie przebija się wtedy przez ścianę zewnętrzną, lecz opada ku opuszce pozostawiając pustą część środkową zatoki esowatej. W warunkach korzystnych, jak mało złośliwe zakażenie i słabo wyrażony proces zapalny w ognisku okołozatokowym, dochodzi do organizacji zakrzepu przyściennego, dającej w wyniku zgrubienie ściany zatoki. Read more „ropien mózdzku”

W zakazeniach mikrobami

W okresie ostrego ropnego zakażenia mieszanego, którego punktem wyjścia są zęby, podajemy co 3 godziny od – 50. 000 – 100. 000 j. penicyliny, a co drugi dzień przetaczamy 200 do 300 ml krwi; jeżeli dojdzie do utworzenia się ropnia, otwieramy go i sączkujemy zawczasu. W zakażeniach mikrobami typu Wąlffa-Israela, sulfonamidy są bardziej skuteczne niż penicylina, lecz w ostrym okresie choroby powodują niekorzystne zmiany krwi; z tego względu lepiej zacząć podawanie sulfonamidów dopiero po ustąpieniu objawów ostrych, a wówczas należy je podawać aż do zagojenia się wszystkich przetok. Read more „W zakazeniach mikrobami”

Jezeli guz rozwija sie w kierunku kosci

Jeżeli guz rozwija się w kierunku kości, powstaje obraz zbliżony do ostitis fibrosa (epulis centralis, v. enulis, v. ostitis fibrosa loealisata); guzy tego rodzaju spotykamy najczęściej w obrębie żuchwy, pomiędzy otworem bródkowym (foramen mentale) a środkiem trzonu, W przypadkach takich oznaczamy poziom wapnia w krwi. ponieważ według spostrzeżeń Barra i Buglera enulis może być objawem choroby Recklinghausena (p. niżej). Read more „Jezeli guz rozwija sie w kierunku kosci”

ostre rozlane zapalenie miazszowe watroby toksyczne

W żółtaczce zakaźnej, wywołanej przez zarazek przesączalny A, zarazek znajduje się w krwi i w wydalinach chorego. W krwi można go stwierdzić do 6 miesięcy od początku choroby, w kale do jednego miesiąca, natomiast w moczu stwierdza się go rzadko. Sposób zakażenia tym zarazkiem u ludzi został wyjaśniony w doświadczeniach na ochotnikach. Okazało się, że tę postać żółtaczki zakaźnej można wywołać przez doustne wprowadzenie kału, przesączonego i nieprzesączonego, zawartości dwunastniczej, moczu i surowicy chorych na żółtaczkę zakaźną, natomiast wkraplanie do nosa opłuczyn nosa i gardła chorych nie wywołuje zakażenia. Zarazek przesączalny A może być przenoszony przez zakażoną wodę, artykuły spożywcze i przez owady, zwłaszcza przez muchy. Read more „ostre rozlane zapalenie miazszowe watroby toksyczne”

Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego

Czasami w środkowej warstwie zrazików nie ma odchyleń od stanu prawidłowego, natomiast pierwotna sprawa zapalna toczy się w obwodowej części zrazików (icterus ca tarrhalis periacinosus lub cholan giticus) w postaci nacieków zapalnych dookoła naczyń włoskowatych żyły wrotnej, przy czym nacieki górują nad zmianami zwyradniającymi komórek wątrobowych. Jednocześnie następuje rozrost przedwłoskowatych dróg żółciowych i odrastanie (regeneratio) komórek wątrobowych. Nacieki i rozrastająca się tkanka łączna uciskają bańki naczyń żółciowych przedwłoskowatych (najbardziej wrażliwą część wątroby, jej piętę Achillesa według orzeczenia Aschoffa). W następstwie tego powstaje uporczywa żółtaczka o cechach żółtaczki mechanicznej, której nieraz towarzyszą trwające długo stany gorączkowe, przyśpieszone opadanie krwinek w krwi, bolesność uciskowa okolicy pęcherzyka żółciowego i obrzmienie śledziony. Najczęściej zmiany cechujące ty p środkowy i obwodowy kojarzą się z sobą w sposób rozmaity, tak iż powstają różne typy przejściowe. Read more „Czasami w srodkowej warstwie zrazików nie ma odchylen od stanu prawidlowego”

Objawy niestrawnosci, poprzedzajace zóltaczke

Objawy niestrawności, poprzedzające żółtaczkę, nie mają według Lewkowicza żadnego patogenetycznego znaczenia w jej powstaniu. Są one wyrazem ogólnego zakażenia koloidowego albo zajęcia zapalnego wątroby, żołądka, jelit i trzustki. Gośćcowe zapalenie wątroby może przebiegać jako sprawa klinicznie nieuchwytna albo jako sprawa bezżółtaczkowa, to znów jako ciężka choroba gorączkowa, połączona z mniej lub więcej gwałtownymi objawami niestrawności, wreszcie jako zapalenie przechodzące w ostry lub podostry zanik wątroby, wiodący do jej marskości objawy. W doświadczeniach na ludziach stwierdzono, że okres wylęgania w żółtaczce wirusowej A (od czasu zakażenia do pojawienia się żółtaczki, która jednak nie jest pierwszym objawem choroby) może trwać od 12 do 50 dni, a w postaci B od 56 do 180 dni. Obraz kliniczny ostrego miąższowego zapalenia wątroby jest zasadniczo ten sam, gdyż różnica zależna od przyczyny, dotyczy tylko niewielu szcze gółów (p. Read more „Objawy niestrawnosci, poprzedzajace zóltaczke”

Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, ze nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a nastepnie omawia ich odpowiedzi

Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, że nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a następnie omawia ich odpowiedzi. Na dobrą sprawę jest to tylko pewna odmiana tradycyjnej metody wykładowo-recytacyjnej. Nieco skuteczniejszym postępowaniem jest kierowanie przez uczniów pytań do nauczyciela. Ale i to oznacza, że uczniowie mówią mało, nauczyciel za to bardzo dużo. Wiele dyskusji, bodaj czy nie większość, nie wychodzi poza to stadium, często, dlatego, że nauczyciele mają tyle do powiedzenia i czują się lepiej, jeśli oni sami mówią, częściowo zaś dlatego, że uczniowie wychowani tradycyjnymi metodami w tradycyjnych klasach nauczyli się oddawać chętnie inicjatywę nauczycielowi i w jego ręce składać odpowiedzialność; częściowo wreszcie z tego powodu, iż nauczyciele nie posługują się taką techniką, która dopomogłaby uczniom w przestawieniu się na skuteczniejsze formy dyskusji. Read more „Najelementarniejsza forma dyskusji polega na tym, ze nauczyciel skierowuje do uczniów pytania, a nastepnie omawia ich odpowiedzi”

Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji

Wyciągając ogólne wnioski z lekcji, pani Iroy wykazała klasie, jak dobrze się pracowało w małych zespołach i jak łatwo było dyskutować z kolegami, kiedy się miało coś ważnego do powiedzenia. Nauczycielka miała przeświadczenie, że zaczyna kłaść podwaliny pod dalsze, bardziej intensywne badanie współpracy w grupach przy wzajemnym zrozumieniu i wzajemnej akceptacji, pomimo różnic w przynależności do grup społecznych. Małe a liczne zespoły są również użyteczne jako środek zagrzewający do dyskusji. Bywają klasy szczególnie trudne, jeśli chodzi o wywołanie w nich dyskusji, być może dlatego, że uczniowie tych klas są nieśmiali, może zaś obawiają się, że powiedzą coś błędnie. Debaty małych licznych zespołów pomagają również klasie zainteresować się nowym tematem. Read more „Wyciagajac ogólne wnioski z lekcji”