Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom

Kiedy nauczyciel i dzieci omawiają projekt przeznaczony do realizacji, wtedy następuje wyodrębnienie w tym projekcie pewnych zadań lub grup zadań, które można przydzielić wybranym komisjom. Z kolei, kiedy zostaną już zorganizowane komisje (o ile można, składające się z ochotników), wtedy mogą one wprowadzić dalszy podział przydzielonych im zadań, tak aby mogły być podjęte przez poszczególne jednostki wchodzące w skład grupy. Zakres kierowania przez nauczyciela, potrzebnego dzieciom w ich pracy w komisjach, będzie różnił się dość znacznie, zależnie od klasy i zależnie od wieku. Jak przy innych omawianych przez nas metodach zespołowych, nadzór nad komisjami stawia nauczycielowi liczne wymagania. Z jednej strony musi udzielić każdej komisji tyle pomocy, aby nie zniechęcała się do pracy, z drugiej strony jednak nie za dużo pomocy, aby realizującym zamierzenia nie stał się w większym stopniu nauczyciel niż dzieci. Read more „Kiedy nauczyciel i dzieci omawiaja projekt przeznaczony do realizacji, wtedy nastepuje wyodrebnienie w tym projekcie pewnych zadan lub grup zadan, które mozna przydzielic wybranym komisjom”

Klasa wybucha glosnym smiechem sluchajac tej nie poprzedzonej zadna próba dramatyzacji; Jimmy, Doris i Johnny smieja sie z nimi

Klasa wybucha głośnym śmiechem słuchając tej nie poprzedzonej żadną próbą dramatyzacji; Jimmy, Doris i Johnny śmieją się z nimi. Po kilku minutach Miss Brown zapytuje Jimmy i Doris o ich wrażenia. – Miałem wrażenie, że Doris ma porządnego stracha i zgrywa się, żeby nie dać poznać – parska Jimmy, ale czerwieni się jak burak. – Ale ja chyba aż tak się nie wygłupiam, prawda? – Jasne, że tak samo – krzyczy cała klasa zgodnym chórem. Po lekcji nieco zachwiany w swej pewności Jimmy omawia z panią Brown sposoby, jakimi można by wyrazić jego poglądy, aby nie brzmiały tak agresywnie, a nauczycielka stara się upewnić go, że wstrząs, jak przeżył widząc siebie takim, jakim go widzą inni ludzie, nie będzie miał dla niego żadnych szkodliwych następstw. Read more „Klasa wybucha glosnym smiechem sluchajac tej nie poprzedzonej zadna próba dramatyzacji; Jimmy, Doris i Johnny smieja sie z nimi”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 9

W randomizowanym, kontrolowanym badaniu leczenia drugiego rzutu w krajach o niskim dochodzie w Afryce Subsaharyjskiej odkryliśmy, że zalecany przez WHO schemat zwiększonego inhibitora proteazy (w tym przypadku lopinawiru) w połączeniu z dwoma NRTI był skuteczny i dopuszczalny profil bezpieczeństwa, z 90% wskaźnikiem przeżycia wolnym od zdarzeń z etapu 4 WHO i 86% szybkości supresji wirusologicznej (<400 kopii na mililitr) po 96 tygodniach. Chociaż wyniki są często lepsze w badaniach klinicznych niż w praktyce klinicznej, nasze kryteria przyjęć można ogólnie uogólnić, a także zastosowaliśmy szeroko stosowane podejście polegające na monitorowaniu klinicznym i monitorowaniu CD4 +, bez testowania miana wirusa (oprócz celowanych testów potwierdzających niepowodzenie leczenia przed zmianą terapii; ). We wszystkich ośrodkach badawczych stosowaliśmy standardową praktykę w odniesieniu do poradnictwa dotrzymywania, które jest interwencją o niskiej technologii, która może być powielana w ograniczonych zasobach. Dobre wyniki w grupie NRTI w tym badaniu są również zgodne z wynikami poprzednich badań kohortowych w kilku ograniczonych zasobach.19 Chociaż liczba CD4 + wzrosła, co wskazuje na powrót do zdrowia, tylko 66% pacjentów w grupie NRTI miało liczbę CD4 + ponad 250 komórek na milimetr sześcienny przez 96 tygodni, co prawdopodobnie odzwierciedla niską wyjściową liczbę CD4 + u pacjentów w momencie przejścia na terapię drugiego rzutu.20 Jednak nawet przy utrzymującej się niskiej liczbie CD4 +, pacjenci otrzymujący terapię przeciwretrowirusową będą spodziewane jest zmniejszenie częstości powikłań związanych z HIV.21
Raltegrawir nie był lepszy od NRTI, gdy był stosowany w połączeniu z inhibitorem proteazy w leczeniu drugiego rzutu – nieoczekiwane odkrycie, biorąc pod uwagę przewidywaną korzyść związaną z dodaniem drugiej nowej klasy leku bez nakładania się na schematy leczenia pierwszego rzutu. Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 9”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 8

Nie było istotnej różnicy między grupą NRTI a grupą raltegrawiru przy jakimkolwiek progu obciążenia wirusem, który został oceniony (P> 0,30 dla wszystkich porównań), podczas gdy odsetek pacjentów z supresją wiremią był istotnie niższy w grupie monoterapii niż w grupie leczonej monoterapią. grupa NRTI przy wszystkich progach wiremii (P <0,01 dla wszystkich porównań), różnice, które były stopniowo większe przy niższych wartościach progowych (Tabela 2 i Figura 2A oraz Tabela Nie stwierdzono istotnej heterogeniczności wśród grup (tabele S4 i S6 w dodatkowym dodatku). Mutacje oporności
Odporność na średni lub wysoki poziom lopinawiru występowała w 96. tygodniu u 2% pacjentów w grupie NRTI, 1% w grupie raltegrawiru iu 18% w monoterapii (p <0,001 dla porównania trzy grupy) (Tabela 2 i Figura 2B). Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 8”

Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute czesc 4

Wśród żądań danych z zakodowanym celem 72% wniosków zostało wszczęte w celu zajęcia się nowym pytaniem lub hipotezą, 7% w celu przeprowadzenia metaanalizy lub połączonej analizy badania, 2% w celu przetestowania metod statystycznych, 9% w celu zbadania metod istotnych dla klinicznego prób i 9% z innych powodów. Zdefiniowanie reanalizy jako projektu, w którym celem jest krytyczna ponowna ocena wyników pierwotnego wyniku badania, ujawniło tylko dwa wnioski, w których dostępny opis sugerował ponowną analizę. W obu przypadkach przeanalizowano wcześniej określone interakcje między interwencją a określonym kofaktorem z wynikiem pierwotnym lub wtórnym. Obie te analizy zostały opublikowane i żaden z nich nie zakwestionował opublikowanego pierwotnego wyniku. Projekty, które koncentrowały się na badaniu konkretnych podgrup lub nowych podejść statystycznych, nie były uznawane za ponowne analizy. Read more „Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute czesc 4”

Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute

National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) z National Institutes of Health (NIH) zainicjowało oficjalne repozytorium danych w 2000 roku, aby ułatwić dzielenie się danymi z badań klinicznych i badań obserwacyjnych z ogólną społecznością naukową. Celem repozytorium danych jest maksymalizacja wartości badawczej badań klinicznych wspieranych przez NHLBI poprzez dostarczanie danych do jak najszerszego grona badaczy. Przegląd repozytorium danych NHLBI został opublikowany wcześniej.1,2 Krótko mówiąc, duże badania kliniczne i badania obserwacyjne, które są finansowane przez NHLBI, przesyłają kopię ich zdeklarowanych zestawów danych na poziomie indywidualnym w repozytorium po okresie zastrzeżonym ( około 2 lat). Badacze żądający danych z repozytorium podają podstawowy opis swojego projektu, dostarczają dowodów zatwierdzenia przez komisję odwoławczą instytucji lub komitet etyczny na stronie uczestniczącej lub poświadczają, że ich projekt jest zwolniony z takiego zatwierdzenia, i zgadzają się na warunki umowa o korzystaniu z danych. Umowa dotycząca wykorzystania danych jest ważna przez 3 lata, po czym naukowiec musi odnowić umowę lub potwierdzić, że dane zostały trwale zniszczone. Read more „Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute”

Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare ad 5

2. Różnicowe zmiany w wydatkach i jakości dla kohorty ACSP z MSSP w 2012 r. W porównaniu z grupą kontrolną. Skorygowana zmiana różnicowa (tj. Skorygowana różnica między grupami w zmianie z okresu przedkontynentalnego) w średnim całkowitym rocznym wydatkowaniu Medicare w 2013 r. Read more „Wczesne funkcjonowanie odpowiedzialnych organizacji opiekuńczych w Medicare ad 5”

Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii ad 7

Najpierw analizowaliśmy tylko pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, u których wstrząsy były faktycznie podawane za pomocą AED z dostępem publicznym; nie mieliśmy informacji na temat wszystkich tych, dla których podjęto próbę użycia AED. Po drugie, pierwszy udokumentowany rytm u pacjentów otrzymujących defibrylację z dostępem publicznym został zdefiniowany jako migotanie komór. Nie uzyskaliśmy informacji o pierwszym udokumentowanym rytmie, ponieważ przyjęliśmy, że AED może wywołać wstrząs tylko w przypadku migotania komór. Jednakże, ponieważ czułość i specyficzność AED dla migotania komór jest wysoka, prawdopodobieństwo braku lub nadmiernej diagnozy migotania komór powinno być niskie.37 Po trzecie, nie uzyskaliśmy informacji o tym, gdzie nastąpiły aresztowania i gdzie wdrożono AED z dostępem publicznym. Po czwarte, czas załamania, który został oszacowany na podstawie wywiadu EMS z obserwatorem, może być niewiarygodny.38 Po piąte, nasze dane nie odnoszą się do potencjalnej zmienności w wcześniejszych stanach medycznych pacjentów lub w zaawansowanych terapiach otrzymanych po aresztowaniu .39 Podsumowując, zwiększone wykorzystanie defibrylacji przez osoby postronne w Japonii było związane ze wzrostem liczby osób, które przeżyły, z korzystnym wynikiem neurologicznym po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia migotania komór. Read more „Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii ad 7”

Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii cd

Dane zostały sprawdzone pod kątem spójności przez system komputerowy i zostały potwierdzone przez FDMA, a jeśli formularz danych był niekompletny, FDMA zwrócił go do odpowiedniej straży pożarnej, a następnie formularz został wypełniony. Mierniki rezultatu
Pierwszorzędową miarą wyniku było przeżycie z korzystnym wynikiem neurologicznym po miesiącu od pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Korzystny wynik neurologiczny zdefiniowano jako wynik kategorii mózgowej lub 2,16. Pomiary wtórne to powrót spontanicznego krążenia przed przyjazdem do szpitala i przeżycie w ciągu miesiąca.
Analiza statystyczna
Charakterystyka pacjentów i wyniki z defibrylacją dostępową lub bez niej zostały porównane z użyciem testów t dla zmiennych ciągłych i testów chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych. Read more „Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii cd”

Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii ad

Specjalnie wyszkoleni technicy ratujący życie mogą również wstawiać rurki intubacyjne i podawać dożylnie epinefrynę. Każda karetka ma trzyosobową załogę ratowniczą, w tym co najmniej jednego ratownika medycznego. Leczenie zatrzymania krążenia opierało się na japońskich wytycznych CPR.17 Większość pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, którzy byli leczeni przez personel EMS, przewieziono do szpitala i włączono do rejestru, ponieważ dostawcy EMS w Japonii nie mają pozwolenia na zakończyć resuscytację w terenie. Rozpowszechnianie AED i szkoleń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Liczba AED rozmieszczonych w miejscach publicznych w Japonii, takich jak placówki opiekuńcze, szkoły, obiekty sportowe lub kulturalne, miejsca pracy i urządzenia transportowe została oszacowana na podstawie danych ze sprzedaży AED. 18 AED stosowane w placówkach medycznych i instytucjach EMS zostały wykluczone. Read more „Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii ad”