Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 3

Produkty PCR oczyszczono i przeprowadzono reakcję sekwencjonowania za pomocą BigDye Terminator, wersja 3.1, Cycle Sequencing Kit (Life Technologies). Produkty sekwencjonowania analizowano przy użyciu 3130xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems). Aby zbadać mutacje insercji i delecji w eksonie CALR, zaprojektowaliśmy startery PCR obejmujące ekson 9 i znakowano starter przedni 6-karboksyfluoresceiną. Po PCR produkty były sortowane na analizatorze genetycznym 3130xl. Read more „Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 3”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 10

Tendencja do umiarkowanej przewagi raltegrawiru w odniesieniu do zwiększenia liczby CD4 +, bez różnic w supresji wiremii, może odzwierciedlać niezależne działanie raltegrawiru na aktywację lub przeżycie komórek T, 24,25, ale nie było żadnej korzyści klinicznej w 96. tygodniu. Obserwacja do 144 tygodnia oceni wyniki długoterminowe i opłacalność, dane, które są niezbędne do oceny nowego schematu przed wdrożeniem na dużą skalę. Nie wykazaliśmy nie gorszej jakości monoterapii inhibitorem proteazy w terapii skojarzonej z NRTI w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, a monoterapia powodowała gorszą supresję wirusa, co było związane ze zwiększoną opornością na inhibitor proteazy. Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 10”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 2

W większości przypadków leczenie jest monitorowane klinicznie i przy użyciu liczby CD4 +, z typowym późnym wykryciem niepowodzenia leczenia, któremu towarzyszy znaczna oporność na lek. 3,4 Dowody potwierdzające zalecany przez WHO standardowy schemat drugiego rzutu (wzmocniony inhibitor proteazy i dwa NRTI) jest umiarkowanej jakości, 3,5 ze szczególną niepewnością dotyczącą wkładu NRTI netto. Skuteczność NRTI może ulec pogorszeniu dzięki oporności krzyżowej wielu mutacji powstałych podczas leczenia pierwszego rzutu, a leki niosą dobrze znane ryzyko skutków toksycznych. Postawiliśmy hipotezę, że połączenie zwiększonego inhibitora proteazy z raltegrawirem, termostabilnym inhibitorem integrazy, w celu stworzenia schematu drugiej linii z dwiema zupełnie nowymi klasami leków, które nie zostałyby zaburzone przez oporność wybraną z terapii pierwszego rzutu, wystarczająco zwiększyłoby skuteczność i zmniejszyło toksyczność w celu usprawiedliwienia zwiększonych kosztów reżimu. Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce AD 2”

Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce

Skuteczność i działanie toksyczne nukleozydowych inhibitorów odwrotnej transkryptazy (NRTI) są niepewne, gdy środki te są stosowane z inhibitorem proteazy w terapii drugiego rzutu w przypadku zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) w warunkach ograniczonych zasobami. Usunięcie NRTI lub zastąpienie ich raltegrawirem może przynieść korzyść. Metody
W otwartym badaniu w Afryce Subsaharyjskiej losowo przydzielono 1277 osób dorosłych i młodzieży z zakażeniem HIV, a leczenie pierwszego rzutu nie powiodło się otrzymaniem inhibitora proteazy wzmocnionego rytonawirem (lopinawir-rytonawir) oraz wybranych NRTI wybranych przez klinicystę (grupa NRTI, 426 pacjentów), inhibitor proteazy i raltegrawir w porównaniu przewyższającym (grupa raltegrawiru, 433 pacjentów) lub monoterapia inhibitorem proteazy po 12 tygodniach leczenia indukcyjnego raltegrawirem w porównaniu nie gorszym (grupa monoterapii, 418 pacjentów). Pierwotny złożony punkt końcowy, dobra kontrola zakażeń wirusem HIV, został zdefiniowany jako czas przeżycia bez nowych wydarzeń w fazie 4 Światowej Organizacji Zdrowia, liczba komórek CD4 + powyżej 250 komórek na milimetr sześcienny i miano wirusa mniejsze niż 10 000 kopii na mililitr lub 10 000 kopii kopie lub więcej bez mutacji oporności na proteazę w 96. Read more „Ocena schematów antyretrowirusowych drugiej linii w terapii HIV w Afryce”