Publiczne dostęp do defibrylacji i pozaszpitalnego zatrzymania krążenia w Japonii ad

Specjalnie wyszkoleni technicy ratujący życie mogą również wstawiać rurki intubacyjne i podawać dożylnie epinefrynę. Każda karetka ma trzyosobową załogę ratowniczą, w tym co najmniej jednego ratownika medycznego. Leczenie zatrzymania krążenia opierało się na japońskich wytycznych CPR.17 Większość pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia, którzy byli leczeni przez personel EMS, przewieziono do szpitala i włączono do rejestru, ponieważ dostawcy EMS w Japonii nie mają pozwolenia na zakończyć resuscytację w terenie. Rozpowszechnianie AED i szkoleń z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Liczba AED rozmieszczonych w miejscach publicznych w Japonii, takich jak placówki opiekuńcze, szkoły, obiekty sportowe lub kulturalne, miejsca pracy i urządzenia transportowe została oszacowana na podstawie danych ze sprzedaży AED. 18 AED stosowane w placówkach medycznych i instytucjach EMS zostały wykluczone. Programy szkoleniowe CPR zostały przeprowadzone głównie przez lokalne straże pożarne i są oparte na japońskich wytycz nych dotyczących CPR.17 W 2006 r. Instrukcje RKO dotyczące pomocy telefonicznej przez dyspozytorów dla osób postronnych zostały zmienione z konwencjonalnych CPR na CPR z kompresją klatki piersiowej, 19 z klatką piersiową. rutynowo zalecana resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest szczególnie zalecana, jeśli trudno jest osobie postronnej wykonać oddech ratunkowy.
Gromadzenie danych i kontrola jakości
Dane zostały zebrane prospektywnie na temat czynników związanych z resuscytacją, w tym pochodzenia zatrzymania (serca lub bez serca), płci i wieku pacjenta, rodzaju osoby postronnej (członka rodziny lub innej osoby), pierwszego udokumentowanego rytmu serca, czasu reanimacji, typu osoby postronnej. zainicjował resuscytację krążeniowo-oddechową, instrukcje dyspozytora i poród lub dostawę niedostarczonych wstrząsów AED z dostępu publicznego, a także powrót lub brak powrotu spontanicznego krążenia przed przyjazdem do szpitala oraz przeżycie i stan neurologiczny miesiąc po wydarzeniu. Czasy otrzymania zgłoszenia alarmowego przez EMS, początkowego kontaktu z pacjentem, rozpoczęcia resuscytacji lub defibrylacji przez personel EMS oraz przyjazdu do szpitala rejestrowano zgodnie z czasami na zegarze używanym przez każdy system EMS.
Gdy osoby postronne dostarczyły wstrząsów za pomocą AED z dostępem publicznym, pierwszy udokumentowany rytm pacjenta uznano za migotanie komór, przy założeniu, że AED będzie podawał wstrząs tylko wtedy, gdy wykryje migotanie komór. Zdefiniowaliśmy RKO osoby obserwującej jako albo CPR albo konwencjonalną resuscytację krążeniowo-oddechową z wspomaganym oddychaniem zainicjowanym przez osoby postronne. Czasy załamania i rozpoczęcia obserwacji CPR lub publicznej defibrylacji uzyskano w drodze wywiadu EMS z obserwatorem lub z rekordów AED publicznego dostępu, zanim personel EMS opuścił miejsce zdarzenia.
Wszyscy pozostali przy życiu byli obserwowani przez okres do miesiąca po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia przez dostawców EMS, którzy udzielili pomocy w nagłych wypadkach. Wynik neurologiczny został ustalony przez lekarza odpowiedzialnego za opiekę nad pacjentem przez rozmowę kontrolną miesiąc po skutecznej resuscytacji za pomocą skali Mózgowej kategorii wyników, na której kategoria przedstawia dobre wyniki w mózgu; kategoria 2, umiarkowane upośledzenie umysłowe; kategoria 3, ciężka niewydolność mózgowa; kategoria 4, śpiączka lub stan wegetatywny; i kategorii 5, śmierci lub śmierci mózgu.16
Formularz danych badań został wypełniony przez personel EMS we współpracy z lekarzem prowadzącym pacjenta, a dane zostały zapisane w systemie rejestru na serwerze bazy danych FDMA
[podobne: brevoxyl apteka dostępny, nuzeniec, julia czerkawska instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: brevoxyl apteka dostępny julia czerkawska instagram nuzeniec