Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne ad 5

W porównaniu między latami operacyjnymi PDMP a osobami bez nich odsetek osób korzystających z co najmniej czterech lekarzy przepisujących opiaty spadł nieznacznie (-0.14 punktów procentowych, 95% przedział ufności [CI], -0,42 do 0,14), a odsetek beneficjentów dzienna dawka MED powyżej 120 mg nie zmniejszyła się (0,27 punktu procentowego, 95% CI, -0,05 do 0,59). Po korekcie wielokrotnych porównań wartości P wynosiły odpowiednio 0,80 i 0,45. Porównując lata z wymaganiami związanymi z odpornymi na manipulacje formularzami recepcyjnymi i latami bez takich wymagań, zmiana odsetka beneficjentów z czterema lub więcej lekarzami przepisującymi opioidy wyniosła -0,15 punktu procentowego (95% CI, -0,41 do 0,12), a zmiana odsetka beneficjentów o dziennym MED większym niż 120 mg wyniosła 0,13 punktu procentowego (95% CI, -0,22 do 0,48); Wartości P wynosiły odpowiednio 0,68 i 0,82 po korekcie dla wielokrotnych porównań. Brak zmian w każdym wyniku związanym z opioidami w miarę rozrastania się praw widoczny jest również w gładkich liniach trendu przed i po wprowadzeniu prawa (rys. S2 i S3 w dodatku uzupełniającym). Read more „Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne ad 5”

Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne czesc 4

Przepisy dotyczące leczenia bólu, dodane przez 4 stany, wpływają na udzielanie licencji i rejestrację lekarzy przepisujących lek. Rysunek 2. Rycina 2. Tendencje w zakresie rocznych środków na recepty i stosowania opioidów w latach 2006-2012. Otrzymanie długoterminowe zostało zdefiniowane jako wypełnienie jednego lub więcej recept na opiaty w każdym kwartale kalendarzowym w danym roku, a nieotrzymanie długoterminowe zdefiniowane jako odbiór w jednym, dwóch lub trzech kwartałach (panel A). Read more „Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne czesc 4”

Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne cd

Najpierw dopasowaliśmy opisane powyżej modele regresji logistycznej do subpopulacji długoterminowych użytkowników opioidów, zakładając, że skojarzenia z prawami będą silniejsze w tej grupie. Po drugie, opracowaliśmy zmiany stanu na poziomie każdego środka opiatowego od 2006 r. Do 2012 r. Oraz liczbę rodzajów przepisów dodanych od 2006 r. Do 2012 r., Przedstawiając nachylenie dopasowanej linii dla każdego wykresu. Read more „Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne cd”

Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne ad

Zakodowaliśmy państwa ze statutem upoważniającym, ale żaden aktywny PDMP nie posiadał PDMP.20 Mierzyliśmy przepisy dotyczące substancji kontrolowanych przez substancję w zależności od tego, czy każdy z ośmiu rodzajów praw działał przez cały rok w tym stanie; zgodnie z intensywnością ustawodawczą, liczba rodzajów praw dodanych od początku (2006) w każdym roku i stanie, zakodowanych jako wskaźniki (1, 2 lub . 3 typy dodanych praw, 0 oznacza odniesienie), aby umożliwić efekty nieliniowe; oraz zgodnie z liczbą rodzajów praw (jako pojedynczej zmiennej ciągłej) na miejscu w danym stanie i roku (zakres od 0 do 8). Współzmienne
Zmienne kontrolne uwzględniały cechy demograficzne każdego beneficjenta w każdym roku: płeć, rasa, grupa etniczna, 21 zapisów do Medicaid, otrzymanie jakiejkolwiek części D subsydium o niskich dochodach jako wskaźnika ubóstwa i 5-letnich kategorii wieku. Użyliśmy roszczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, aby zidentyfikować diagnozy depresji, poważnych chorób psychicznych i nadużywania alkoholu (Tabela S1 w Dodatku Uzupełniającym) .22-24 Wyliczyliśmy ocenę ryzyka dla Hierarchicznej Warunkowej Kategorii Rx (RxHCC) na poziomie indywidualnym25; ta miara spodziewanych wydatków na leki na receptę pochodzi z roszczeń administracyjnych i jest wykorzystywana przez Centra Medicare i Medicaid Services do obliczania skorygowanych o ryzyko płatności na plany leków na receptę26. Biorąc pod uwagę zgłaszane negatywne powiązania między zgonami z powodu przedawkowania na receptę a opioidami -marijuanowe prawa, kontrolowaliśmy dla państwowych praw medyczno-marihuanowych.27,28
Analiza statystyczna
Aby oszacować skalę niebezpiecznego stosowania opioidów na receptę, wykorzystaliśmy dane National Death Index Plus z 2008 r. Read more „Państwowe ograniczenia prawne i używanie opioidów przez osoby niepełnosprawne ad”