Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 4

Nie obserwowaliśmy mutacji CALR u pacjentów z czerwienicą prawdziwą. W sumie 78 pacjentów z niezbędną nadpłytkowością (25%) i 72 z pierwotną mielofibrozą (35%) miało mutacje w CALR. Ryc. 1. Ryc. 1. Częstość mutacji CALR w nowotworach mieloidalnych. Panel A pokazuje rozmieszczenie mutacji JAK2, MPL i CALR w trzech klasycznych jednostkach nowotworów mieloproliferacyjnych. Panel B pokazuje częstotliwość mutacji CALR w różnych rakach szpikowych. Podano całkowitą liczbę pacjentów włączonych do analizy dla konkretnej jednostki chorobowej. Panel C pokazuje rozkład mutacji w JAK2, MPL, CALR i SF3B1 wśród 24 pacjentów z niedokrwistością oporną na pierścieniowe sideroblasty związane z zaznaczoną trombocytozą (RARS-T). AML oznacza ostrą białaczkę szpikową, przewlekłą białaczkę szpikową CML, przewlekłą białaczkę mielomonocytową CMML i zespół mielodysplastyczny MDS.
Wszystkich pacjentów genotypowano pod kątem mutacji JAK2 V617F. Pacjenci z czerwienicą prawdziwą, którzy byli ujemni pod względem mutacji JAK2 V617F byli testowani pod kątem mutacji w eksonach JAK2. Pacjenci z niezbędną nadpłytkowością lub pierwotną zwłóknieniem szpiku, którzy mieli niezmutowaną JAK2, byli testowani pod kątem mutacji w eksonie MPL 10. Dystrybucja JAK2, MPL i Mutacje CALR w trzech jednostkach chorobowych pokazano na Figurze 1A. Wszyscy pacjenci ze zmutowanym CALR mieli niezmutowane JAK2 i MPL. W sumie 67 pacjentów miało niezmutowane JAK2 i MPL, a także niezmutowany ekson CALR 9. Z tych 67 pacjentów z potrójnie negatywnymi wynikami, 19 poddano sekwencjonowaniu Sangera dla mutacji we wszystkich dziewięciu egzonach CALR, ale nie wykryto mutacji (dane nie pokazane ).
Ponieważ mutacje CALR były silnie związane z niezbędną nadpłytkowością lub pierwotną mielofibrosją z niezmutowanymi JAK2 i MPL, analizowaliśmy próbki od dodatkowych 211 pacjentów w tych kategoriach chorób. W łącznej grupie 1107 pacjentów z analizowanymi próbkami zbadano 289 pacjentów z niezbędną nadpłytkowością i niezmutowanymi JAK2 i MPL, z których 195 miało zmutowaną CALR (67%). Spośród połączonych 120 pacjentów z pierwotną mielofizją i niezmutowanymi JAK2 i MPL, 105 miało mutację w CALR (88%). U 150 pacjentów ze zmutowanym CALR, dla którego dysponowaliśmy dostępnym DNA limfocytów T, mutacje były somatyczne.
Mutacje CALR Exon 9 w innych nowotworach mieloidalnych
Aby zbadać, czy mutacje CALR są obecne w innych nowotworach szpikowych, przebadaliśmy 254 pacjentów z ostrą białaczką szpikową, 45 z przewlekłą białaczką szpikową, 73 z zespołem mielodysplastycznym, 64 z przewlekłą białaczką szpikową i 24 z niedokrwistością oporną na pierścieniowe sideroblasty związane z zaznaczonymi trombocytoza (RARS-T) w przypadku mutacji w eksonie 9 CALR
[więcej w: julia czerkawska instagram, ankos zapasy warszawa, podwyższone p lcr ]

Powiązane tematy z artykułem: ankos zapasy warszawa julia czerkawska instagram podwyższone p lcr