Korzystanie z repozytorium danych National Heart, Lung and Blood Institute czesc 4

Wśród żądań danych z zakodowanym celem 72% wniosków zostało wszczęte w celu zajęcia się nowym pytaniem lub hipotezą, 7% w celu przeprowadzenia metaanalizy lub połączonej analizy badania, 2% w celu przetestowania metod statystycznych, 9% w celu zbadania metod istotnych dla klinicznego prób i 9% z innych powodów. Zdefiniowanie reanalizy jako projektu, w którym celem jest krytyczna ponowna ocena wyników pierwotnego wyniku badania, ujawniło tylko dwa wnioski, w których dostępny opis sugerował ponowną analizę. W obu przypadkach przeanalizowano wcześniej określone interakcje między interwencją a określonym kofaktorem z wynikiem pierwotnym lub wtórnym. Obie te analizy zostały opublikowane i żaden z nich nie zakwestionował opublikowanego pierwotnego wyniku. Projekty, które koncentrowały się na badaniu konkretnych podgrup lub nowych podejść statystycznych, nie były uznawane za ponowne analizy. Wśród wnioskodawców, w przypadku których pojawiły się informacje na temat finansowania zewnętrznego, około dwie trzecie nie zgłosiło finansowania zewnętrznego w momencie składania pierwotnego wniosku. Łącznie 45 z 370 wnioskodawców (12%) pochodziło spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady (rys. 2 i widziało interaktywną grafikę dostępną pod adresem), a 111 (30%) opublikowało co najmniej jeden artykuł na podstawie danych z prób uzyskanych z repozytorium. Wsparcie techniczne dla śledczych, którzy żądają danych, jest ważnym, często pomijanym, względem dla szeroko udostępnianych danych. Po udostępnieniu danych do szerokiego udostępniania istnieje oczekiwanie dostępu do rozsądnego poziomu wsparcia. Chociaż wsparcie dla badaczy, którzy otrzymali zestaw danych, nie było specjalnie śledzone, badacze, którzy otrzymają dane za pośrednictwem BioLINCC, mogą zadawać pytania poprzez obszar komentarzy na ich stronie z żądaniem danych. Badanie 238 incydentów (pierwszy wniosek badacza o dane) wniosków o dane z badań klinicznych ujawniło, że 54 badaczy (23%) miało pytania związane z danymi, dokumentacją, dostępem do danych nieuwzględnionych w pobieraniu, problemami z pobieraniem lub danymi – problemy z formatowaniem.
Użyj charakterystyki według badania klinicznego
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka badań klinicznych z danymi w repozytorium danych NHLBI, zgodnie z rocznym zgrupowaniem w dniu publikacji badania, do 31 maja 2016 r. W dniu 31 maja 2016 r. Repozytorium zawierało dane ze 100 badań rozpoczętych w 1972 r. i 2010 r., łącznie skumulowanych blisko 350 000 uczestników. Ponad połowa badań dotyczących chorób sercowo-naczyniowych, 43% zastosowało interwencję lekową, a 65% to próby leczenia (tabela 2). Na podstawie modelu regresji Poissona czynniki związane z wyższymi odsetkami wniosków o dostęp obejmowały próby o większym rozmiarze (wskaźnik stopy, 1,02 dla każdego dodatkowego 1000 uczestników, P <0,001), nowsze zakończenie (współczynnik stopy, 1,05 na rok kalendarzowy zakończenia projektu, P <0,001), skupienie się na zapobieganiu (wskaźnik częstości, 1,42 w stosunku do prób leczenia, P <0,001) i skupienie się na zaburzeniach płuc (stosunek częstości, 1,30 w stosunku do badań sercowo-naczyniowych, P = 0,008) (tabela S1 i Ryc. Krzywe przeżywalności Kaplana-Meiera wykorzystano do zbadania czasu od wydania zestawu danych badawczych w repozytorium do daty pierwszego żądania tego zestawu danych (rys. [podobne: julia czerkawska instagram, aftowe zapalenie jamy ustnej, ortopedicum ]

Powiązane tematy z artykułem: aftowe zapalenie jamy ustnej julia czerkawska instagram ortopedicum