Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 10

Nieumożliwiający CALR kolokalizuje się z kalsykiną w retikulum endoplazmatycznym (połączenie w kolorze żółtym). Jednak zmutowany CALR nie jest ograniczony w retikulum endoplazmatycznym. Jądro jest wybarwione na niebiesko (4 , 6-diamidino-2-fenylidol [DAPI]). Aby zbadać funkcjonalne efekty zmutowanego CALR, sklonowaliśmy komplementarny DNA (cDNA) niezmutowanego CALR i mutacji typu (delecja 52-bp) do retrowirusowego wektora ekspresyjnego opartego na wirusie mysich komórek macierzystych, z wewnętrznym rybosomem miejsce wejścia i zielone białko fluorescencyjne (GFP). Read more „Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 10”

Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 9

Zgodnie z oczekiwaniami pierwotne zwłóknienie mielin było związane z krótszym czasem przeżycia w porównaniu z nadpłytkowością samoistną (współczynnik ryzyka zgonu, 7,1; 95% przedział ufności [CI], 4,9 do 10,2; P <0,001). Ponadto rodzaj zmutowanego genu miał niezależny wpływ na przeżycie. W porównaniu z chorymi z mutacją CALR pacjenci z mutacją JAK2 mieli wyższe ryzyko zgonu (współczynnik ryzyka, 3,1; 95% CI, 2,0 do 4,7; p <0,001), podobnie jak u osób z mutacją MPL (współczynnik ryzyka, 3,5; 95% CI, 1,8 do 6,7; P <0,001). Skumulowana częstość występowania zakrzepicy w nadpłytce zasadniczej została obliczona przy zastosowaniu podejścia konkurencyjnego ryzyka, 24 ze śmiercią z dowolnej przyczyny jako zdarzenie konkurencyjne; krzywe są pokazane na rysunku 4C, a dane są przedstawione w tabeli S8 w dodatkowym dodatku. Read more „Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 9”

Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 8

Zakładając, że status mutacji nie zmieniał się z czasem, przeprowadziliśmy analizy przeżycia z datą wstępnej diagnozy jako początkiem obserwacji. Ponieważ 6 pacjentów zostało wykluczonych z powodu niewystarczającej obserwacji, zbadano łącznie 1102 pacjentów. Mediana okresu obserwacji dla całej grupy pacjentów z dowolnym z trzech zmutowanych genów wynosiła 5,7 lat (zakres od 0 do 31). Rycina 4. Read more „Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 8”

Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 7

Dwie mutacje były na tym samym allelu. Zmutowane CALR znaleziono we wczesnym klonie u obu pacjentów; role innych zmutowanych genów są niejasne. Wykresy po prawej stronie przedstawiają schematycznie historię klonalną, która dała początek klonalnej kompozycji obserwowanej w czasie próby. Różne kolory wskazują różne klony, jak pokazano na wykresach słupkowych. Read more „Mutacje somatyczne kalretikuliny w nowotworach mieloproliferacyjnych AD 7”